مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Starter -
System
150 (MB) Disk Space
1000 (MB) Bandwidth
1 Domain
2 Sub Domain
2 Domain Alias
File Manager
Mail
15 Mail Account
50 MB Mail Space / Account
Free Domain Registration
1 Domain (.com / .net / .org )


Basic -
System
300 (MB) Disk Space
2000 (MB) Bandwidth
1 Domain
2 Sub Domain
3 Domain Alias
File Manager
Mail
20 Mail Account
100 MB Mail Space / Account
Free Domain Registration
1 Domain (.com / .net / .org )


Economy -
System
500 (MB) Disk Space
3000 (MB) Bandwidth
1 Domain
3 SubDomain
4 Domain Alias
File Manager
Mail
30 Mail Account
150 MB Mail Space / Account
Free Domain Registration
1 Domain (.com / .net / .org )


Standard -
System
1 (GB) Disk Space
5000 (MB) Bandwidth
1 Domain
4 SubDomain
6 Domain Alias
File Manager
Mail
50 Mail Account
200 MB Mail Space / Account
Free Domain Registration
1 Domain (.com / .net / .org )


Pro -
System
1.5 (GB) Disk Space
Unlimited
1 Domain
5 SubDomain
8 Domain Alias
File Manager
Mail
70 Mail Account
300 MB Mail Space / Account
Free Domain Registration
1 Domain (.ir )


Commerce -
System
2 (GB) Disk Space
Unlimited
1 Domain
6 SubDomain
10 Domain Alias
File Manager
Mail
100 Mail Account
400 MB Mail Space / Account
Free Domain Registration
1 Domain (.ir )


Plus -
System
2.5 (GB) Disk Space
Unlimited
2 Domain
7 Sub Domain / Domain
12 Domain Alias
File Manager
Mail
Unlimited Mail Account
500 MB Mail Space / Account
Free Domain Registration
1 Domain (.ir )


Premier -
System
3.5 (GB) Disk Space
Unlimited
2 Domain
8 Sub Domain / Domain
18 Domain Alias
File Manager
Mail
Unlimited Mail Account
1000 MB Mail Space / Account
Free Domain Registration
1 Domain (.ir )


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.234.191.202) وارد شده است.